Zasiłek pogrzebowy ZUS

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy z ZUS?

zasiłek pogrzebowy ZUSDo zasiłku pogrzebowego z ZUS-u ma prawo osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu, osoba pobierająca emeryturę lub rentę, osoba, która nie pobierała emerytury lub renty ale w chwili śmierci spełniała wymogi do pobierania któregoś z tych świadczeń. Do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają również członkowie rodzin osób mających prawo do emerytury lub renty.

Zasiłek pogrzebowy należy się także osobie ubezpieczonej, jeśli ubezpieczenie ustało ale w chwili śmierci osoba była na zasiłku macierzyńskim, chorobowym lub pobierała świadczenie rehabilitacyjne.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu, może to być gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, pracodawca, dom pomocy społecznej.

 

Zasiłek pogrzebowy – wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS – Z12 (formularz do pobrania z tej strony)
  • odpis skrócony albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku śmierci dziecka)
  • oryginały rachunków dokumentujących poniesione koszty lub potwierdzone kopie tych dokumentów
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa wnioskodawcy z osobą zmarłą
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu

 

Gdzie złożyć dokumenty i wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w oddziale ZUS odpowiednim do miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

 

Zasiłek pogrzebowy – ważne terminy

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby ubezpieczonej. Jeżeli z jakichś powodów nie było możliwe złożenie wniosku w tym terminie (na przykład późne znalezienie zwłok lub trudności z ustaleniem daty śmierci), należy złożyć wniosek do 12 miesięcy od dnia pogrzebu, po roku od dnia pogrzebu prawo do zasiłku wygasa.